Tuesday, 03 March 2015
Szukaj  
The County Hall: ul. Daszyskiego 5, 63 - 000 Środa Wlkp., phone +48 61 285 80 51, fax +48 61 285 32 52
 
13. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży.
Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu, I piętro w skrzydle budynku, pokój 230
Informacja:
tel. 61 285 80 51  wew. 181,182 fax 61 285 32 52  
e-mail Wydziału: komunikacja@srodawlkp-powiat.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do piątku - od 7.00  do 15.00
 
Sposób załatwienia sprawy:
Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy, na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Wniosek o wyrejestrowanie składa właściciel pojazdu z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, w Wydziale Komunikacji i Transportu.
W przypadku wyrejestrowania z powodu kradzieży wniosek składa właściciel osobiście. Do wyrejestrowania pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego.
 
Potrzebne dokumenty:
 • wniosek  - do pobrania,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań - do pobrania,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10,00 zł

Opłatę za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu należy wpłacić na konto:
Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
lub w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp.
 
Czas załatwienia sprawy:    Odręcznie
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach wrejestrowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty.
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r.,Nr 186, poz. 1322 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Duszczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11 / 3 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Paulina Tokarek (11 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomomości: Paulina Tokarek (11 / 7 / 2013)
Oglądano 256 razy

Informacja: Na stronach internetowych: www.kierowca.pwpw.pl oraz www.pojazd.pwpw.pl, istnieje możliwość sprawdzenia, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są gotowe do odbioru. Na stronach internetowych: www.kierowca.pwpw.pl oraz www.pojazd.pwpw.pl istnieje możliwość sprawdzenia, czy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są gotowe do odbioru. (01 / 02 / 2007)

1. Rejestracja pojazdu nowego. (16 / 04 / 2004)

2. Czasowa rejestracja pojazdu - w celu umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub naprawy. (29 / 09 / 2005)

3. Rejestracja pojazdu zabytkowego. (16 / 04 / 2004)

4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. (16 / 04 / 2004)

5. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako "SAM". (16 / 04 / 2004)

6. Rejestracja pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną. (16 / 04 / 2004)

7. Czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP. (08 / 01 / 2003)

8. Przerejestrowanie pojazdu - zmiana właściciela. (16 / 04 / 2004)

9. Przerejestrowanie pojazdu, pojazd z powiatu średzkiego - tablice białe. (26 / 01 / 2007)

10. Czasowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy w celu umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub naprawy. (11 / 03 / 2013)

11. Zgłoszenie zbycia pojazdu. (11 / 03 / 2013)

12. Wyrejestrowanie z powodu złomowania pojazdu. (11 / 03 / 2013)
Top