Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Podstawy prawne działania powiatu

Podstawy prawne działania powiatu

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania powiatu
Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną - dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm.

Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych -  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
                                                                                                                          
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- Dz.U. Nr 86, poz. 994 ze zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu - Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.                    

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków - Dz. U. Nr 131, poz. 1472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - Dz.U. Nr 34, poz. 283

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - Dz.U. Nr 61, poz. 709

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu - Dz.U. Nr 66, poz. 799 ze zm.

Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147 - Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002 r. - rozdz. 2 - Dz.U. Nr 62, poz.558 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania- Dz.U. Nr 215, poz. 1818 ze zm.

Ustawa o stanie wyjątkowym  z dnia 21.06.2002 r. - art. 12, art. 14 - Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.

Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - art. 14 - Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.07.2006 r.  w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. Nr 143, poz. 1037

Ustawa  z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - art.37 - 43 - Dz.U. Nr 50, poz.331 ze zm.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ambroży
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/05/2003 19:36:04)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (13/09/2007 10:26:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (13/06/2008 09:46:04)